+ Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị trực thuộc Tổng cục) thẩm định và phê duyệt báo cáo có tổng kinh phí được phê duyệt trong năm dưới 3 tỷ đồng...

Quy dinh trinh tu su dung von su nghiep - Anh 1

+ Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị trực thuộc Tổng cục) thẩm định và phê duyệt báo cáo có tổng kinh phí được phê duyệt trong năm dưới 3 tỷ đồng.

Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT quy định lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng vốn sự nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo quy định tại điều 13, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Các Tổng cục thẩm định và phê duyệt cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục các nguồn vốn được quy định tại điều 5 của Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT.

Đối với các nguồn vốn quy định tại khoản 1,2,3,4 điều 5 của Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình thẩm định và phê duyệt (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) công trình có tổng kinh phí được phê duyệt trong năm từ 03 tỷ đồng trở lên cho các đơn vị trực thuộc Bộ; các công trình làm thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình; nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của đơn vị thay đổi mặt bằng quy hoạch được phê duyệt (không phân biệt tổng mức đầu tư) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) thẩm định và phê duyệt báo cáo có tổng kinh phí được phê duyệt trong năm dưới 3 tỷ đồng (không bao gồm công trình: Làm thay đổi kết cấu chịu lực của công trình; làm thay đổi mặt bằng quy hoạch được phê duyệt).

Đối với nguồn vốn quy định tại khoản 5,6 5 của Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình thẩm định và phê duyệt báo cáo (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) công trình làm thay đổi kết cấu chịu lực công trình; làm thay đổi mặt bằng quy hoạch được phê duyệt cho đơn vị dự toán trực thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) thẩm định và phê duyệt báo cáo xây dựng theo quy định (báo gồm công trình: Không làm thay đổi kết cấu chịu lực công trình; làm thay đổi mặt bằng quy hoạch được duyệt).

Việc quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được thực hiện như sau: Khi công trình, hạng mục công trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, thủ trưởng đơn vị dự toán phải lập báo cáo quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng phải hoàn thành trong năm ngân sách. Thời gian nộp hồ sơ quyết toán tối đa là 3 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian phê duyệt quyết toán tối đa là 1 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Vụ Tài chính có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cho tất cả các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục); Tổng cục phê duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục. (Còn nữa)