(SGGP).- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định kể từ lần trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2012, mức chi khen thưởng trao tặng Huy hiệu Đảng 90, 85, 75, 65, 55 tuổi Đảng được áp dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ TP, cao nhất là mức chi Huy hiệu 90 tuổi Đảng 40 triệu đồng.

(SGGP).- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định kể từ lần trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2012, mức chi khen thưởng trao tặng Huy hiệu Đảng 90, 85, 75, 65, 55 tuổi Đảng được áp dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ TP, cao nhất là mức chi Huy hiệu 90 tuổi Đảng 40 triệu đồng.

Theo đó, mức chi khen thưởng trao tặng Huy hiệu Đảng, Huy hiệu 85 tuổi Đảng 30 triệu đồng; Huy hiệu 75 tuổi Đảng 15 triệu đồng; Huy hiệu 65 tuổi Đảng 7 triệu đồng; Huy hiệu 55 tuổi Đảng 4 triệu đồng. Riêng mức chi khen thưởng trao tặng Huy hiệu Đảng 80, 70, 60, 50, 40, 30 tuổi Đảng vẫn áp dụng theo quy định cũ.

Th.L.