Quyết định 13/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thay thế Quyết định 145/2000/QĐ-TTg ngày 19/12/2000.Chi tiết...