(ĐCSVN) - Bộ GD-ĐT vừa Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên trung học phổ thông (THPT). Mục đích ban hành Quy định nhằm giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, qua đó, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học.

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm 6 tiêu chuẩn đó là: Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực hoạt động chính trị, xã hội và Năng lực phát triển nghề nghiệp. Đi kèm với mỗi tiêu chuẩn là các tiêu chí rất cụ thể nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng có 25 tiêu chí. Trong quy định này, vấn đề đạo đức, lối sống, tác phong, ứng xử với học sinh, với đồng nghiệp được quy định rất cụ thể và được xem là tiêu chuẩn đầu tiên trong việc đánh giá, công nhận chuẩn nghề nghiệp. Giáo viên trung học phải yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. Về việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn, yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện, dân chủ và công bằng, phản ánh đúng phẩm chất, năng lực dạy học và giáo dục của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm. Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100.