Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dưới đây là toàn văn Quy chế

Quy che lam viec cua Uy ban nhan dan tinh Nghe An - Anh 1

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh