Năm thê bảy thiếp, bay bướm trăng hoa, mượn gió bẻ măng nhưng đêm đêm Quốc Thái vẫn thường độc thoại. Những vai diễn không hề giống anh ngoài đời.