Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 9/11, Quốc hội đã nghe, thảo luận về một số dự án luật; dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam… Đặc biệt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm

Cụ thể, sáng 9/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch. Đồng thời, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020).

Mục tiêu của Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 được Nghị quyết nêu rõ là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế tài chính quốc gia; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời, từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.

Quoc hoi thong qua Ke hoach tai chinh 5 nam quoc gia giai doan 2016-2020 - Anh 1

Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5%GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21%GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84-85% tổng thu ngân sách nhà nước. Song song với đó, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Quốc hội thông qua mục tiêu tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước; ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), dự án Luật Quy hoạch. Dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội cho ý kiến lần này được xây dựng gồm 6 chương, 67 điều, quy định về: Hệ thống quy hoạch và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch; nội dung quy hoạch; nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch và chuyển tiếp quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; quản lý Nhà nước về quy hoạch.

Tờ trình dự án Luật Hỗ trợ DNNVV của Chính phủ cho biết, mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Luật là: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển DNNVV. Thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ DNNVV có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, quốc gia và nguồn lực có thể bố trí trong từng thời kỳ. Bố cục của dự án Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 6 chương với 45 điều, quy định cụ thể về: Các nội dung hỗ trợ cơ bản DNNVV; chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm hỗ trợ DNNVV của cơ quan, tổ chức, cá nhân; ngân sách, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV…

Thảo luận ở tổ về một số dự án

Buổi chiều 9/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cũng trong chiều 9/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Về dự án Luật Cảnh vệ, việc ban hành Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh vệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, cũng như công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Qua hơn 10 năm triển khai thi hành, Pháp lệnh Cảnh vệ đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải được khắc phục nhằm phù hợp yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng Luật Cảnh vệ là cần thiết. Dự thảo Luật Cảnh vệ gồm 6 chương, 36 điều, quy định về các nội dung như: Đối tượng cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ; lực lượng cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ. So với Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005, dự thảo Luật đã bổ sung 2 chương, 15 điều.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người nước ngoài, cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh, góp phần phát triển du lịch, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Cũng theo nội dung dự thảo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với thời hạn thực hiện thí điểm là 2 năm, kể từ ngày 1/1/2017.

Hà Vân