Sáng 10.11 với tỷ lệ 89,88% tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quoc hoi quyet 2 trieu ti dong ngan sach cho dau tu cong trung han - Anh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

Tại nghị quyết này Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tối đa là 2 triệu tỉ đồng.

Nghị quyết xác định mục tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tối đa là 2 triệu tỉ đồng. Trong số 2 triệu tỉ đồng này vốn ngân sách T.Ư là 1,12 triệu tỉ đồng, gồm vốn nước ngoài 300 nghìn tỉ đồng, vốn trong nước 820 nghìn tỉ đồng, trong đó phát hành 260 nghìn tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm 60 nghìn tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 chuyển sang), tiền bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỉ đồng. Phần còn lại là 880 nghìn tỉ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Về dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nghị quyết xác định theo mức quy định là dự phòng chung 10% theo từng nguồn vốn. Các bộ, ngành T.Ư và địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn được phân bổ theo kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn.

Về các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội quyết nghị bố trí 72.817 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chi 43.119 tỉ đồng cho chương trình Xây dựng nông thôn mới và 29.698 tỉ đồng cho chương trình Giảm nghèo bền vững.

Quốc hội cũng quyết định bố trí 5 nghìn tỉ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và 80 nghìn tỉ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của luật Đầu tư công.

Về thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết nêu rõ: đối với nguồn vốn trong nước bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31.12. 2014.

Tiếp đó ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP)... Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường hợp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, việc phân bổ vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên bố trí đủ phần vốn trái phiếu chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi theo đúng quy định tại phụ lục số 3 của Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án trên, xem xét, bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đối với nguồn vốn nước ngoài, bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân đối với số vốn ngân sách T.Ư đã ký kết Hiệp định của từng dự án trong giai đoạn 2016 - 2020. Mức vốn kế hoạch trung hạn bố trí cho từng dự án không vượt quá số vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của luật Đầu tư công.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ rà soát, khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31.1.2017, trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo yêu cầu của Quốc hội, các dự án trong Danh mục bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của luật Đầu tư công. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020..

Tại nghị quyết, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trường Sơn