(VnMedia) - Sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 đạt từ 8,5-9%.