Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792) là vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Việt Nam thế kỷ 18, người đã có mở đầu công cuộc công thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, mở ra một triều đại mới.