Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh đã được Chánh Thanh tra tỉnh ban hành tại Kế hoạch 853 ngày 10/11/2016 và danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp của Thanh tra tỉnh, cụ thể:

Đối với UBND huyện Minh Long và UBND các xã: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, tình hình nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn 2015 - 2016); việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2011 - 2015); việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng (NCC) (giai đoạn 2015 - 2016). Thời gian thanh tra trong quý I.

Đối với phòng lao động thương binh và xã hội các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ: Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng NCC (giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra). Thời gian thanh tra trong quý II.

Đối với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Phạm vi từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra trong quý II.

Đối với Ban Quản lý Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh: Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phạm vi thanh tra từ năm 2014 - 2016. Thời gian thanh tra quý II.

Đối với UBND huyện Đức Phổ và UBND các xã: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN; việc quản lý Nhà nước về đất đai của cấp huyện, cấp xã, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng NCC. Phạm vi từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra quý III.

Đối với UBND TP Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN; việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng NCC. Phạm vi thanh tra năm 2015 - 2016. Thời gian thanh tra trong quý IV.

Đối với các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà: Đoàn kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc chấp hành trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra hành chính. Phạm vi từ năm 2016 đến thời điểm kiểm tra. Thời gian kiểm tra trong quý III.

Hàn Ngọc