(Chinhphu.vn) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2013 toàn tỉnh đã thực hiện được 10 cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, với tổng diện tích 280 ha.

Ảnh minh họa

10 cánh đồng mẫu lớn trên được thực hiện ở 4 huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Sơn, Tư Nghĩa đều cho năng suất bình quân từ 63-68 tạ/ha/vụ, đạt giá trị thu hoạch trên 64 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận tăng từ 3-4 triệu đồng/ha so với sản xuất bình thường.

Kết quả trên là nỗ lực của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng và phát triển cánh đồng mẫu lớn tại các địa phương nhằm hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho nông dân.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn đạt hiệu quả bền vững ở nhiều địa phương, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có chính sách khuyến khích gắn với quy hoạch cánh đồng mẫu lớn và hỗ trợ đầu tư về vốn, giống, kiến thức khoa học kỹ thuật, xây dựng mối liên kết giữa 4 nhà cùng tham gia trong việc thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Đồng thời gắn việc dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích và thực hiện đồng bộ các loại quy hoạch nông thôn mới.

Trong năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu sản xuất đạt 474.206 tấn lương thực, trong đó sản lượng lúa đạt 417.051 tấn, năng suất bình quân 56,1 tạ/ha. Riêng vụ Đông Xuân 2013-2014, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ gieo sạ 38.800 ha, phấn đấu đạt sản lượng trên 220.000 tấn, năng suất đạt 56,6 tạ/ha.

Thái Dương

Từ khóa: năng xuất , sản lượng , lúa