Th.Hà

Quang Nam ra soat ve giao duc va dao tao - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Theo đó, Sở GD-ĐT rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định. Thực hiện việc phân luồng học sinh sau trung học. Nghiên cứu triển khai thực hiện thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương theo chủ trương của Bộ GD-ĐT. Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành GD-ĐT và các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.