Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát của Đảng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra ba cấp tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tốt hơn.

Trong đó, tập trung giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua việc kiểm điểm, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Các ban xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; tiến hành giám sát tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên...

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp nắm chắc tình hình thực tiễn, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để lựa chọn những nội dung và tiến hành giám sát có hiệu quả; tập trung giám sát một số nội dung, lĩnh vực có liên quan đến các quyết định quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm thực hiện tốt cả giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp giám sát trong Đảng với giám sát của các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng hoặc ban hành quyết định, quy định trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của cấp trên thì yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa kịp thời. Nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, thì chuyển Ủy ban Kiểm tra xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, để nâng cao tính giáo dục, ngăn ngừa sai phạm và nâng cao hiệu lực công tác giám sát.

* Thái Nguyên chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giai đoạn 2013 - 2015, mỗi năm tạo việc làm mới cho 16.000 lao động, đào tạo nghề cho 8.000 lao động nông thôn, xuất khẩu lao động 1.000 người. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp, như: Khuyến khích và có chính sách cụ thể hỗ trợ nhà đầu tư về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, gắn dạy nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định sau dạy nghề, bảo đảm tối thiểu 70% số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề. Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng tần suất phiên giao dịch việc làm tại trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để hai trường trung cấp nghề đi vào hoạt động trước năm 2015; mở rộng mạng lưới dạy nghề với 53 cơ sở trên địa bàn...

PV và TTXVN