Tỉnh ủy Quảng Bình đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Các cấp bộ Đảng triển khai, thực hiện cơ chế, quy định giám sát đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang Binh kiem tra, giam sat to chuc dang va nguoi dung dau - Anh 1

Tăng số lượng, coi trọng chất lượng kiểm tra

Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tập trung cho mục tiêu tăng số lượng, coi trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 1.492 văn bản và nhiều chỉ thị liên quan nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Nội dung kiểm tra, giám sát hướng mạnh vào việc tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm, chính sách xã hội, công tác cán bộ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Các cấp ủy gắn việc kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Hải trao đổi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra cán bộ, đảng viên thông qua việc phân công các đồng chí thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực trực tiếp trao đổi với đối tượng kiểm tra hoặc với cấp ủy nơi cư trú. 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 57 đồng chí cấp ủy viên; trong đó có 15 tỉnh ủy viên, 32 huyện ủy viên và tương đương, bốn đảng ủy viên và sáu chi ủy viên về thực hiện nhiệm vụ theo chức trách.

Từ đó, kết luận 20 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng ủy cơ sở kiểm tra 5.183 đảng viên, kết luận 219 đảng viên có khuyết điểm và vi phạm, đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 301 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kết luận 241 đảng viên có khuyết điểm và vi phạm, đã thi hành kỷ luật 105 đảng viên.

Công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, đột xuất giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Thực tế cho thấy, tình hình tổ chức đảng và đảng viên toàn đảng bộ tỉnh chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được nâng cao.

Khâu đột phá - trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2016, Tỉnh ủy ban hành Quy định "Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao". Tỉnh ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức, chỉ đạo đánh giá, nhận xét đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2016. Với 114 cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, nhận xét (đạt tỷ lệ 100%), kết quả đánh giá như sau: 81 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tỉnh ủy viên có 50 đồng chí, trưởng ngành có 31 đồng chí; 30 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; ba đồng chí dừng ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Có 1.122 trường hợp cán bộ thuộc diện cấp huyện quản lý được lấy phiếu đánh giá; trong đó 1.117 trường hợp được đánh giá về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 379 trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 681 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 53 trường hợp hoàn thành nhiệm vụ, chín trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là căn cứ nền tảng để phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy luôn đề cao việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và nâng cao chất lượng công tác theo chức trách. Thí dụ, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, trước đây có nhiều hạn chế. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, đồng thời duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, cán bộ chủ chốt của trường ký cam kết thực hiện tốt chức trách, từ đó tạo bước chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016, Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng có hạn chế yếu kém. Toàn Đảng bộ tỉnh có 390 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân cơ bản do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng cán bộ, đảng viên, một bộ phận cán bộ chủ chốt của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động triển khai chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ. Cấp ủy các cấp, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, theo tình hình cụ thể đã và đang hướng mạnh vào nhiệm vụ kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.