QĐND - Tại Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật thông tin, Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Thông qua các nghị quyết lãnh đạo và tuyên truyền, giáo dục, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Binh chủng đã nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của CVĐ; đặc biệt là hệ tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở 5 tiêu chí về phẩm chất cán bộ, đảng viên và quân nhân, Ban chỉ đạo CVĐ của Binh chủng đã chỉ đạo các cấp bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, xây dựng kế hoạch rèn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Bên cạnh những mặt đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại như: Một số chi bộ sinh hoạt tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống còn hình thức, chưa thành nền nếp, chất lượng hạn chế; việc chuyển sang “làm theo” chưa rõ nét, chưa tạo được phong trào sâu rộng trong đơn vị… TRỌNG NGHĨA