(CATP) Trong hai ngày 26 và 27-12-2013, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ sáu chương trình đột phá; đặc biệt kiến nghị những chính sách nhằm huy động tốt nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đột phá trong chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cho hai năm tới (2014 - 2015) cần tập trung hết sức lực cho sáu chương trình đột phá, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động vốn để đầu tư toàn xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, tập trung triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 4 về đích trước thời hạn.

Về giáo dục đào tạo, thành phố tăng chi thường xuyên để đảm bảo cho hoạt động giáo dục tốt hơn, đầu tư nhiều hơn nữa cho cơ sở vật chất, trước hết phải quy hoạch dành mặt bằng cho giáo dục, năm 2014 sẽ triển khai làm 2.000 phòng học, đến 2015 sẽ làm 4.000 phòng học, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kích cầu cho giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung nâng chất đề án phổ cập giáo dục, mạnh dạn thực hiện chỉ tiêu là năm học 2015 - 2016, có khoảng 50% học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đạt trình độ ngoại ngữ để vào học các trường nước ngoài, chứng chỉ bằng cấp đào tạo được sử dụng trong khu vực ASEAN.

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta không chỉ nâng cao cảnh giác, nhận thức chính trị, trang bị lực lượng vũ trang chính quy hiện đại mà phải xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03, khắc phục hậu quả yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) vừa thông qua là cơ sở để thành phố triển khai thực hiện Đề án xây dựng chính quyền đô thị.