Ngày 20-10, Quận ủy Tây Hồ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, quy định 29-QĐ/TƯ, Quy định 30-QĐ/TƯ của Ban chấp hành TƯ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội cho hơn 300 cán bộ chủ chốt.

Quan triet, trien khai cac quy dinh, chi thi cua Trung uong va Thanh uy - Anh 1

Tại hội nghị, đại biểu đã được cung cấp những điểm mới trong hướng dẫn thực hiện Quy định 29-QĐ/TƯ ngày 25-7-2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TƯ ngày 26-7-2016 về thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; những nội dung chính của văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 08-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”; Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội; Chỉ thị 06-CT/QUTH ngày 19-10-2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường Hồ Tây.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên là một nhiệm vụ quan trọng, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo các văn bản của TƯ, Thành ủy và Quận ủy.

* Sáng cùng ngày, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09 và Nghị quyết số 08 của Thành ủy Hà Nội; hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai quận Tây Hồ và Đống Đa đã kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Khánh Thu