(HNM) - Sáng 24-8, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham ô, lãng phí". Gần 200 cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của hội phụ nữ thuộc 29 quận, huyện, thị xã và TP đã tham dự.

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận TƯ đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XI: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí"; các kết luận, nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992, một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp; những đổi mới trong chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020; tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.