QĐND - Trong các ngày, từ 12 đến 14-7, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, sĩ quan cao cấp, cán bộ chủ trì, báo cáo viên các cơ quan, đơn vị trong toàn binh chủng. Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời các đại biểu cũng dành thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Binh chủng...

* Cũng thời gian trên, Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện 175 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các khoa, phòng, ban và cán bộ cao cấp trong toàn bệnh viện. Ngoài việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất cao với chương trình hành động được Đảng ủy Bệnh viện 175 xây dựng với 7 nội dung, biện pháp cụ thể, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... * Từ ngày 12 đến 15-7, Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 16 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ trung cao cấp và cán bộ chính trị của binh đoàn. Tại hội nghị, cùng với việc học tập, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong các văn kiện của Đảng, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về chương trình hành động của Đảng ủy Binh đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng-văn hóa ở đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên... * Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 cũng vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho 132 đồng chí là cán bộ chủ chốt các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Binh đoàn và sĩ quan cấp tá ở các cơ quan binh đoàn. Lớp học được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ. Đội ngũ báo cáo viên đều do các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn trực tiếp giới thiệu. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong Đảng bộ Binh đoàn. Huy Đạt, Hoàng Dũng, Quang Sáng, Xuân Trường