Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020.

Quan tam van dong nguoi man han tu thuc hien tot nghia vu - Anh 1

Cán bộ thi hành án giúp dân trong sản xuất.

Trong đó, đáng chú ý: các cơ quan Thi hành án dân sự quan tâm, chú trọng tuyên truyền, vận động những người được thi hành án, người phải thi hành án hoặc những người được đặc xá, đã mãn hạn tù là đối tượng đang phải thi hành án dân sự trở về địa phương sinh sống thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại khu vực nông thôn.

Kế hoạch xác định tiếp tục tuyên truyền phổ biến tới công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự về chủ trương “Xây dựng nông thôn mới”; phát động và tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo tinh thần các văn bản của Trung ương và Quyết định số 2288/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự đột phá trong công tác thi hành án dân sự; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Bộ Tư pháp; ra Quyết định đúng thời hạn với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực theo quy định pháp luật; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; khắc phục thiếu sót về trình tự, thủ tục trong thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự liên quan người được thi hành án, người phải thi hành án ở nông thôn.

Lồng ghép việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” với việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, bảo đảm tính khả thi, liên tục, thường xuyên và hiệu quả. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự tại các khu vực nông thôn gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, Chấp hành viên, luôn gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trung thực, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, phấn đấu mỗi địa phương nhận ít nhất 1 xã trở lên để tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn; toàn hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự phấn đấu hỗ trợ 21 hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương.

Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn Hệ thống. Phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự. Động viên công chức, người lao động trong toàn Hệ thống tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, tham gia ủng hộ các loại quỹ để giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các khu vực nông thôn.

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành chọn giúp đỡ ít nhất 1 xã tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các Chi cục tham gia giúp đỡ các xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chú ý lồng ghép phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới” với các nhiệm vụ chuyên môn. Lựa chọn những địa phương có các vụ việc tồn đọng, phức tạp, có ảnh hưởng đến quan hệ dòng họ, sắc tộc, thôn, bản... tập trung trí tuệ, sức lực và vật chất của đơn vị để dồn sức giải quyết dứt điểm các vụ việc này, góp phần xây dựng và ổn định an ninh nông thôn.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương. Định kỳ, bố trí cán bộ trực tiếp đến địa phương được chọn làm điểm để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện phong trào. Các Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Công chức, chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực thi hành án. Đề xuất hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia thực hiện tốt các quy định về xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc giai đoạn 1 (2018) và giai đoạn 2 (2020) của phong trào thi đua, các đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Ngọc Minh