Kết thúc ngày 21/01/2016, CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark đã bán 219,800 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HNX: PXA), giảm sở hữu còn 2,702,400 cp, tương ứng tỷ lệ 18.02%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark
- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,922,200 CP (tỷ lệ 19.48%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 219,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,702,400 CP (tỷ lệ 18.02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/01/2016./.