Căn cứ thông báo số 313/TB-VSD ngày 28/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVX như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởngquyền: 14/02/2011 - Lý do và mục đích : + Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Nội dung cụ thể: 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/02/2011 - Địa điểm thực hiện: Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam – Tầng 25, Tòa nhà CEO , Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. - Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2011 - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trung tâm hội nghị Quốc gia - Nội dung họp: + Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2010 + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông