Năm 2013, PVX dự kiến đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động 6,15 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với mức 5,98 triệu đồng/người/tháng năm 2012.

Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí ( PVX ) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng ngày 19/5, tính đến 31/12/2012, tổng số cán bộ công nhân viên của toàn Tổng Công ty là 6.028 người. Thu nhập bình quân của năm 2012 của lao động là 5,98 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2013, PVX đặt mục tiêu sẽ thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo tốt chính sách tiền lương, thu nhập bình quân 6,15 triệu đồng/người/tháng, tăng so với mức bình quân năm 2012.

Tại Đại hội cổ đông lần này, PVX cũng trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị trên 3 tỷ đồng, ban kiểm soát là 1,8 tỷ đồng, giảm lần lượt khoảng 800 triệu và 600 triệu đồng so với năm 2011.

Năm 2012, PVX lỗ hợp nhất 1.847 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi trên 97 tỷ đồng. Năm 2011, thù lao được đại hội cổ đông thông qua cho hội đồng quản trị là gần 3,8 tỷ đồng, ban kiểm soát là khoảng 2,4 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát PVX, bộ máy quản lý tại công ty mẹ và các ban điều hành của Tổng công ty cồng kềnh, thiếu cán bộ có năng lực, gây nhiều lãng phí. Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý tài chính kế toán, cân đối dòng tiền và dự bán rủi ro của PVX và các đơn vị còn yếu dẫn đến khó khăn như hiện nay.

Tại Đại hội cổ đông, trả lời câu hỏi vì sao lương thưởng ban điều hành có sự chênh lệch lớn so với bình quân nhân viên, lãnh đạo Tổng Công ty cho biết, vấn đề lương thưởng 2012 là do Đại hội cổ đông thường niên 2012 thông qua (khoảng 60 triệu đồng/tháng, gấp 10 lần so với mức bình quân nhân viên).

Tuy nhiên, theo vị này, do 2012 công ty không hoàn thành kế hoạch nên mức thu nhập thực tế của ban lãnh đạo cũng thấp hơn so với kế hoạch, chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể hoàn lại lương do không hoàn thành kế hoạch, nhưng, nếu lương lãnh đạo thấp thì họ cũng không có động lực để làm. Vì thế, cổ đông cũng cố gắng hiểu cho là chúng tôi không ngồi không hưởng lương cao", lãnh đạo PVX nói.

Theo Dân Việt