9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVS đạt hơn 13.900 tỷ đồng, giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 750 tỷ đồng, giảm 42% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 816 tỷ đồng.

Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán kỳ này của PVS giảm 27%, điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty đạt 195,3 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của PVS đạt 68,4 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm mạnh 79% và đạt hơn 24,3 tỷ đồng.

Kỳ này, PVS có 92,5 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, PVS lãi sau thuế hơn 61,3 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 124,5 tỷ đồng, giảm 66,5%.

Nguyên nhân của việc lợi nhuận quý III/2016 giảm mạnh so với cùng kỳ là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí của PVS đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2015. Dịch vụ tài kỹ thuật dầu khí, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng phục vụ hoạt động dầu khí giảm trên 50%; Các dịch vụ khảo sát địa chấn (2D, 3D), hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa giàn khoan không có lãi. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp và thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí giảm mạnh toàn diện.

PVS (hop nhat) lai quy III/2016 giam 85%, 9 thang hoan thanh 78% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVS đạt hơn 13.917,5 tỷ đồng, giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế đạt 749,7 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 816 tỷ đồng.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của PVS đạt 25.842 tỷ đồng, giảm 2,3% so với số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 20% xuống mức hơn 6.387,8 tỷ đồng.

>>> Xem thêm: PVS (mẹ) lãi quý III/2016 giảm 41% do ảnh hưởng giá dầu và trich lập dự phòng