CTCP Đầu tư Phan Vũ thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu như sau:

Tài liệu đính kèm: PVI Corp: Thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu