Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: PVF: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ