(NDHMoney) Tổng công ty Tài chính Cổ phần dầu khí (PVF-HOSE) vừa giải trình kết quả kinh doanh riêng quý 3/2011.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 của PVF đạt 36,7 tỷ đồng, EPS riêng quý 3 đạt 61 đồng.

PVF cho biết, kết quả kinh doanh quý 3/2011 biến động so với kết quả kinh doanh quý 3/2011 do: Doanh thu quý 3 năm nay tăng hơn 376 tỷ đồng, tương đương 22,52% so với quý 3 năm ngoái. Thu nhập lãi và các khoản tương tự lãi quý 2/2011 tăng 275,1 tỷ đồng (33,79%) so với quý 3/2010.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần quý 3/2011 tăng 48,9 tỷ đồng và thu từ kinh doanh chứng khoán quý 3/2011 giảm 36,7 tỷ đồng so với quý 3/2010.

Về phần chi phí, chi phí quý 3/2011 lại tăng 395,37 tỷ đồng (24,54%) so với quý 3/2010. Chi phí lãi và các khoản tương tự lãi tăng 500,36 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 65,6 tỷ đồng, chi phí kinh doanh chứng khoán tăng 62,9 tỷ đồng so với quý 3/2010 do trong quý PVFC cơ cấu lại danh mục đầu tư và chi phí dự phòng giảm giá đầu tư giảm 254,4 tỷ đồng so với quý 3 năm trước.