Căn cứ thông báo số 970/TB-VSD ngày 21/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVA như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: 29/04/2011 - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 10 – tòa nhà Dầu khí Nghệ An – số 7 Quang Trung – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2011; + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011; + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011; + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010; + Thông qua Báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và năm 2011; + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2011; + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;