Ở Vienna, người ta đang thích tiếng Nga! Cái cảm giác xa lánh và có phần khinh thị đối với những người nói tiếng Nga như những năm trước kia giờ không còn tồn tại nữa.