(GD&TĐ) - Các nhà trường phải có trách nhiệm giáo dục học sinh, sinh viên hiểu rõ 4 biết về hiểm họa từ ma túy đến bản thân, cộng đồng và thực hiện sống với 4 không.

PTT Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đẩy mạnh thực hiện 4 biết, 4 không