Sở GDCK Hà Nội (HNX) lại vừa có thông báo chính thức đưa cổ phiếu PSG vào diện cảnh báo từ 13/04 và UNI cũng vào diện cảnh báo từ ngày 16/04.

Cụ thể, cổ phiếu PSG bị đưa vào diện cảnh báo từ 13/04 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của CTCP Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (HNX: PSG) âm 87.2 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu UNI vào diện cảnh báo từ 16/04 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của CTCP Viễn Liên (HNX: UNI) âm 7.7 tỷ đồng.

HNX cho biết sẽ đưa cổ phiếu PSG, UNI ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi các công ty này khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.