Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - (HoSE: PRUBF1):

Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 18/06/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 11/06/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (2,219,873,496) 6,752,694,505 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (2,219,873,496) 6,752,694,505 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 424,647,368,173 417,894,673,668 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 422,427,494,677 424,647,368,173 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,449 8,493 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ