Ngày 14/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1054/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất Động sản Thái Bình Dương (mã CK: PPI) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014

- Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Trong tháng 12 năm 2014 (Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.

- Nội dung đại hội:

+ Bàn về tăng vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

+ Đổi tên công ty

+ Trình Đại hội các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật

HOSE