Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (Mã CK: PPC) công bố Quyết định của Chủ tịch HĐQT (ngày 18/02/2009) về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau: