CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

PLC: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 12/05/2009 PLC: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2008 trước kiểm toán và sau kiểm toán PLC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 834,05 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 5,31% so với quý II/2008 (tương đương tăng 42,042 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.513,012 tỷ đồng, giảm 4,22% (tương đương giảm 66,68 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 31,947 tỷ đồng, tăng 41,75% so với quý II/2008 (tương đương tăng 9,41 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 39,803 tỷ đồng, giảm 2,31% (tương đương giảm 940 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 2.468 đồng. Kế hoạch trong năm 2009, công ty dự kiến Tổng doanh thu đạt 2.163,37 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 69,919 tỷ đồng, cổ tức là 15%. Download File : PLC_BCTC Q2.2009.pdf Theo ATP