(Vietstock) – Theo BCTC hợp nhất, CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HOSE: PIT) đạt hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, thực hiện được 88% kế hoạch năm (23 tỷ đồng).

Trong quý 3, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ so cùng kỳ và đạt 932.4 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 37 tỷ đồng, tăng 8.3 tỷ đồng (tương ứng 29%) là do công ty phân tích thị trường tốt, tăng số lượng và doanh thu bán hàng, đồng thời mua hàng hóa vào thời điểm giá thấp và bán ra vào thời điểm hợp lý.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 3.7 tỷ đồng (tương ứng 31 %) là do lãi về đầu tư chứng khoán và chênh lệch tỷ giá giảm.

Chi phí tài chính chiếm hơn 16 tỷ đồng, tăng 2.26 tỷ đồng (ứng với 16%) so cùng kỳ là do lỗ về đầu tư chứng khoán và chênh lệch tỷ giá tăng.

Chi phí bán hàng tăng 4.2 tỷ đồng lên 17.7 tỷ đồng (ứng với 31%) là do tăng theo doanh thu và sản lượng hàng hóa bán ra.

Với các yếu tố trên, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 3.65 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.74 tỷ đồng, tăng đến 63%.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 9, doanh thu thuần ở mức 2,357.9 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.2 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ. Lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 15.22 tỷ đồng, cũng tăng 19%.

So với kế hoạch 23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được ĐHĐCĐ thông qua, PIT hoàn thành 88% chỉ tiêu cả năm.