Hanoinet - Theo chương trình của kỳ họp, ngày mai 19/4, HĐND TP sẽ thảo luận thông qua Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND các quận, huyện.