(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên cần quan tâm phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, được coi là lợi thế của địa phương.

Ảnh minh họa

Năm 2012, tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Phú Yên đạt 10,08%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 12,5%, dịch vụ tăng 12,8%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,7%; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP. Trong quý I năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,2%; sản lượng khai thác thủy sản tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 13.350 tấn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,27% so với năm 2011, còn 15,69%; tạo việc làm mới chotrên 22.500lao động; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Yên trong thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp giữ vững chất lượng, thương hiệu và thị trường tiêu thụ các sản phẩm lợi thế, cũng như mở rộng thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là về nông nghiệp, thủy sản, du lịch, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý các quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, đất đai, tài nguyên; quy hoạch phát triển hạ tầng nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Phú Yên cầncó biện pháp, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phương Hiển