Tôi đã từng yêu, một tình yêu vô vọng. Một tình yêu không có ánh sáng, một tình yêu không được chấp nhận...