Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020, Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo thực hiện bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch.

Phu Tho tap trung thuc hien bon dot pha de phat trien kinh te - xa hoi - Anh 1

Theo đó, đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt được tỉnh xác định là một trong những chương trình trọng điểm và ưu tiên cho xây dựng hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối liên vùng, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu từ nay đến năm 2020 huy động hơn 50 nghìn tỷ đồng đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng then chốt. Trong đó, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chiếm 66,9%; vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh là 19,5%,... Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Phú Thọ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tăng cường công tác quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện, cơ chế hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Năm năm qua, Phú Thọ huy động 35.960 tỷ đồng đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó huy động cho hạ tầng giao thông đạt 14.331 tỷ đồng; hạ tầng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp đạt 9.690 tỷ đồng; hạ tầng khu, cụm công nghiệp là 844 tỷ đồng,…

* Bạc Liêu đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội

Tỉnh Bạc Liêu xác định, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài; các ngành, các cấp quán triệt trong cán bộ, công chức nhận thức đúng về công tác giảm nghèo và triển khai thực hiện có lộ trình, hiệu quả, không chạy theo phong trào. Bạc Liêu đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; khảo sát đời sống các hộ nghèo để giúp họ ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững; phối hợp chính quyền, các ngành chức năng tiếp tục xúc tiến mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo. Đi đôi với việc vận động ủng hộ, MTTQ các cấp rà soát, phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm đúng mục đích, đúng quy chế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Các ngành, các cấp tiếp tục phân loại hộ nghèo theo từng nhóm để có giải pháp triển khai phù hợp, hiệu quả; xác định các tiêu chí quan trọng, bức xúc để ưu tiên thực hiện, tránh dàn trải. Đánh giá lại hiệu quả trong đào tạo nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn để có hướng chấn chỉnh đào tạo nghề có chất lượng, hiệu quả không chạy theo chỉ tiêu, phong trào...

Bạc Liêu hiện còn 30.855 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,55%; hộ cận nghèo là 13.951 hộ, chiếm 7,03%. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2016, giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 2% và giảm 1% hộ cận nghèo, mục tiêu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%.