Theo kế hoạch, vụ xuân 2017, huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng đạt 14.600 ha cây ngắn ngày, đạt 68.360 tấn sản lượng lương thực có hạt và 78. 975 tấn cây chất bột có củ.

Đối với cây dài ngày, huyện tăng cường trồng mới chè và mía ở các vùng đã quy hoạch, nhất là vùng TĐC; trồng mới 30 ha cam V2, xã Đoài, 16 ha bưởi Diễn; trồng mới 1.200 ha rừng và 30.000 ha cây phân tán, tăng cương các biện pháp thâm canh bảo vệ PCCCR. Chỉ đạo phát triển và phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi, quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc tập trung.

Phu ni long 100% dien tich ma xuan - Anh 1

Huyện Thanh Chương phát động ra quân làm thủy lợi từ 1 - 31/12/ 2016.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu huyện bàn các giải pháp, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư giống, phân bón đạt chất lượng. Về giống lúa chủ yếu gieo cấy các loại Kinh Sở ưu 1588, Thiên ưu 8, 27 P31, Thái Xuyên 111. Về khung thời vụ sẽ gieo mạ từ ngày 10/1 trở đi để đảm bảo phòng tránh rét vào cuối vụ, 100 % diện tích mạ phải phủ ni lông. Tập trung thực hiện tốt công tác thâm canh, phòng trừ sâu bệnh và tưới tiêu; thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ người sản xuất.

Cùng với triển khai dề án huyện Thanh Chương cũng đã phát động đợt cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi từ 1- 31/12. Tập trung tu sửa, nạo vét kênh mương, hồ đập, tu sửa các công trình bị hư hỏng do bão lụt. Đào đắp mở rộng nắn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Khơi thống cống rãnh thoát nước ở khu dân cư, các hệ thống cống rãnh liên quan đến thủy lợi. Kết hợp ra quân làm thủy lợi với phát quang, giải phòng hành lang giao thông trên tất cả các tuyến đường từ Quốc lộ đến đường thôn xóm.

Đình Hà