CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2010 như sau:

Tài liệu đính kèm: PHT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2010