(NDHMoney) Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Tiến (mã PHT - HOSE) vừa thông qua chủ trương sáp nhập PHT vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo Hội đồng Quản trị thì việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Tiến lên sẽ phát hành cổ phiếu Tiến Lên cho cổ đông Phúc tiến để hoán đổi cổ phần Phúc tiến đang lưu hành. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện tính toán tỷ lệ và trình Hội đồng Quản trị trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị tiếp theo. Sau khi hoán đổi, Phúc tiến sẽ trở thành một công ty thành viên do Tiến lên sở hữu 100% vốn.

PHT cũng có kế hoạch xử lý cổ phiếu quỹ. Công ty sẽ dùng số cổ phiếu quỹ và quỹ đầu tư phát triển để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 8% (công ty cần dùng 1,44 triệu đồng/cổ phiếu); chia thưởng cho nhân viên cán bộ chủ chốt khoảng 556.720 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu khoảng 1.996.720 cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần. Công ty giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng cổ phiếu chi tiết.