Những năm qua, hoạt động của Đoàn thanh niên trong quân đội có nhiều khởi sắc, thu được kết quả rất ý nghĩa...