TT - Nhiều bạn đọc hỏi làm sao biết phòng mạch tư hoạt động thế nào là đúng qui định. Nếu biết phòng mạch "có vấn đề” phải làm sao, báo cho ai?