Ngày 27-10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc đã tổ chức hội nghị lần thứ hai Nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực về bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành.

Các chuyên gia đã trình bày tổng quan tình hình tội phạm tình dục trẻ em, những kết quả nghiên cứu pháp luật ban đầu, thảo luận về những đề xuất từ kết quả nghiên cứu, xác định và thống nhất các lĩnh vực cùng quan tâm để Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam hợp tác trong tương lai. Các ý kiến cho thấy, các quốc gia trong khu vực có thể xây dựng khuôn khổ pháp luật toàn diện, rõ ràng, và hài hòa, tập trung xử lý nguồn cầu trong quan hệ cung - cầu về bóc lột tình dục trẻ em; bảo đảm việc truy tố và kết án tất cả các đối tượng trung gian... Hội nghị cũng đề ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quan trọng thông qua chia sẻ và cập nhật thông tin về nạn nhân trẻ em và thủ phạm, giúp điều tra và truy tố các đối tượng và đường dây tội phạm bóc lột tình dục trẻ em...

Nguyễn Cương