Ngày 26.8 tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Hội cho cán bộ chủ chốt các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội NDVN và Hội ND các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Hội nghị đã nghe phổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm của nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động ND trong tình hình mới; nghị quyết về nâng cao trách nhiệm của Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020...