KTĐT - Ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại Hội nghị , Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo đó, để khắc phục tính hình thức, nâng cao hiệu quả của giải pháp minh bạch tài sản, thu nhập, quy định mới thống nhất việc kê khai theo một mẫu và chỉ thực hiện mỗi năm một lần thay cho việc phải kê khai nhiều mẫu với nhiều thủ tục như kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai khi bổ nhiệm, miễn nhiệm... trước đây.

Nghị định quy định rõ hơn về thủ tục, phạm vi công khai sát với thực tế các cơ quan, đơn vị thực hiện hơn do đó tính khả thi được nâng cao hơn.

Điểm mới hoàn toàn và nổi bật trong quy định lần này là người có nghĩa vụ phải giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm; căn cứ để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của cá nhân đã được mở rộng hơn như cho phép người có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản nếu có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm chưa hợp lý, hay cho phép các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát có thể yêu cầu xác minh nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra xác định người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm liên quan đến hành vi tham nhũng chứ không phải chờ đến kết luận người đó có hành vi tham nhũng mới tiến hành xác minh.

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan, trong đó, nổi bật là việc tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung cơ bản là phổ biến Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.