(SGGP).- Hôm nay, 27-9, phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc, dự kiến sẽ kéo dài đến hết buổi sáng ngày 5-10. Nhiều báo cáo quan trọng trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 tới đây sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này.

Theo chương trình nghị sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến các báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp Quốc hội thứ 7 đến kỳ họp thứ 8; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo công tác năm 2010 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010. Trước đó, trong phiên họp thứ 34, khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 8, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị để đại biểu Quốc hội thảo luận báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại hội trường thay vì chỉ gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu… Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án Bộ luật Tố tụng hành chính; Luật Thanh tra (sửa đổi): Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Viên chức; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản (sửa đổi)... Hai dự án luật được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu là Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Lưu trữ. A.THƯ